Çocuklara oda toplama alışkanlığını kazandırın

Pek çok an­ne ba­ba, ço­cuk­la­rı­nın oda­la­rı­nı da­ğı­tıp top­la­ma­ma­sın­dan şi­ka­yet edi­yor.

Ço­cuk­lar, zi­hin­sel ve psi­ko­lo­jik açı­dan sü­rek­li bir ge­li­şim ha­lin­de ol­duk­la­rı için, oda top­la­ma alış­kan­lı­ğı­nın ge­re­ği­ni ve öne­mi­ni kav­ra­ya­ma­ma­la­r.Çocuğu ilk etapta oda toplamaya davet etmek, sonrasında da bu sorumluluğu tümüyle çocuğa devretmek gerektiğini belirten Emsey Hospital'dan Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Orhan Karaca, oda toplamanın oyun ile eğlenceli bir hale getirilebileceğini ifade etti.

Ne­den oda top­la­ma so­ru­nu ya­şarlar?
“Çocuklar, odalarını yeterince benimsememiş olmalarına bir tür tepki olarak veya düzenli olmanın önemini kavrayacak olgunlukta olmamaları gibi nedenlerle odalarını toplamakta çeşitli zorluklar yaşar” diyen Dr. Karaca, sürekli anne babalarının çocuk odasını topladığını görmenin de çocuklarda oda toplama alışkanlığının daha geç hatta bazen de hiç gelişmemesine neden olabileceğini vurguladı. Karaca, “O yüzden, oda toplama alışkanlığı çocuklara mutlaka kazandırılmalı, çocuklar bu yönde sorumluluk sahibi olmalıdır” dedi.

Top­la­ma­mak­ta ıs­rar edi­yor­sa
Oda­sı­nı da­ğı­tan ve top­la­ma­mak için inat eden ço­cu­ğa, ya­şı­na uy­gun ce­za­lar ve­ri­le­bi­le­ce­ği­ni de söy­le­yen Dr. Ka­ra­ca, “Ce­za ço­cu­ğun so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­me­si­nin kar­şı­lı­ğı ola­rak be­lir­le­nen bir be­del öde­me­dir. Ce­za ço­cu­ğun ca­nı­nı yak­mak için de­ğil eğit­mek için ve­ril­me­li­di­r” uya­rı­sı­nı yap­tı.

Oyunla eğlenceye dönüşsün
Oda top­la­ma­nın zor ve sı­kı­cı bir gö­rev­den, ke­yif­li bir oyu­na dö­nüş­tü­rü­le­bi­le­ce­ği­ne vur­gu ya­pan Dr. Ka­ra­ca şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı: “Bu­nun için oyun­cak av­cı­sı oyu­nu, oyun­cak­la­rı grup­la­ma oyu­nu, ya­rış­ma gi­bi oyun­lar oy­na­na­bi­lir. Ço­cuk bu oyun­la­ra ka­tıl­dı­ğı için, hoş­nut­lu­ğun be­lir­til­me­si ve bir tak­vi­me gü­len be­bek çı­kart­ma­sı ya­pış­tır­mak, onu mo­ti­ve ede­cek­tir. Oda­sı da­ğı­nık ve ter­tip­liy­ken çe­ki­len fo­toğ­raf­la­rın kar­şı­laş­tı­rı­la­rak, han­gi­si­nin da­ha gü­zel ol­du­ğu­nun ve ar­ka­da­şı­nı han­gi fo­toğ­raf­ta­ki oda­ya da­vet et­mek is­te­ye­ce­ği­nin so­rul­ma­sı, da­ğı­nık oda­da ha­re­ket ala­nı­nın kı­sıt­lı iken dü­zen­li oda­da da­ha ra­hat oyun oy­na­na­bi­le­ce­ği­nin gös­te­ril­me­si de oda top­la­ma­nın ge­rek­li­li­ği­ni ço­cu­ğa öğ­re­tir.”

Alış­kan­lık ka­zan­dır­mak için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler
Oda­ya ye­ni eş­ya ve­ya oyun­cak­lar ço­cuk ile bir­lik­te alı­nıp yer­leş­ti­ri­le­bi­lir. Böy­le­ce ço­cu­ğa ken­di­si­nin de oda­sın­da söz sa­hi­bi ol­du­ğu gös­te­ril­miş olur. Ço­cuk­lar oda top­la­ma­nın öne­mi ko­nu­sun­da ye­ter­li bil­gi­ye sa­hip ol­ma­dı­ğın­dan, yar­dım­cı ol­mak için, çok zor­lu ol­ma­yan ku­ral­lar ge­liş­ti­rin. Ör­ne­ğin yat­ma­dan ön­ce her gün oyun­cak­la­rın top­lan­ma­sı­nı sağ­la­yın ya da bel­li gün­le­ri oda top­la­ma gü­nü ola­rak be­lir­le­yin. Bu uy­gu­la­ma­la­rı dü­zen­li ola­rak mut­la­ka ta­kip edin ve hiç­bir şe­kil­de ta­viz ver­me­yin. Böy­le­ce, ço­cu­ğu­nuz so­rum­lu­luk­la­rı­nın bi­lin­ci­ne va­ra­cak, oda­sı­nı top­la­ma­ya baş­la­ya­cak­tır.

Ço­cu­ğu­nuz oda­sı­nı top­la­dı­ğın­da onu kü­çük şey­ler­le ödül­len­di­rin. Bu sa­ye­de ço­cu­ğu­nuz so­rum­lu­luk­la­rı­nı ak­sat­ma­dan ye­ri­ne ge­tir­me ko­nu­sun­da da­ha olum­lu bir ta­vır içi­ne gi­re­cek­tir. Ço­cuk oda­sın­da han­gi oyun­cak­la­rın han­gi ku­tu­ya, han­gi renk eş­ya­la­rın han­gi ra­fa ko­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ço­cu­ğu­nu­za an­la­ta­rak gös­te­rin. Bu­nu ya­par­ken, an­la­şı­lır ve ba­sit bir an­la­tı­mı ter­cih edin. Oyun­cak ve ben­ze­ri eş­ya ku­tu­la­rı­nın üze­ri­ne isim ve­ya re­sim eti­ket­le­ri ko­ya­rak, ço­cu­ğu­nu­zun işi­ni ko­lay­laş­tı­rın.

BENZER

Çocuklara oda toplama alışkanlığını kazandırın
4/ 5
Oleh